Startup Academy
Twój koszyk jest pusty :(

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu edu.startupacademy.pl, świadczonych przez Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu administrującego Serwisem oraz świadczącego Usługi na rzecz wyżej wspomnianych podmiotów.
 3. Regulamin jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzysta z przewidzianej tam ochrony i nie może być rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zawarcia stosownej umowy z Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47.

Definicje:

 1. Serwis – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: https://edu.startupacademy.pl. W zakresie tego pojęcia mieści się także aplikacja mobilna dla oprogramowania IOS oraz Android.
 2. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Administratora wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna która na pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Administratora zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Administrator/Sprzedawca – Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, NIP: 5213667624, KRS: 0000501795.
 6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Produkt – prezentowana konsultacja, kurs online w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży
 8. Usługa/Usługi/ — nieodpłatne usługi świadczone w ramach Serwisu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
 9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której można dokonywać określonych działań w ramach Serwisu; Konto gromadzi dane podane przez ww. podmioty (w tym dane teleadresowe) oraz informacje o złożonych i/lub zrealizowanych Zamówieniach.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.
 11. Baza danych – dane zebrane o Użytkownikach.
 12. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://edu.startupacademy.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może złożyć Zamówienie.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Administratorem.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Administratorem.
 15. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Umowa o świadczenie Usług – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Administratora z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Administratora z Konsumentem Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 18. Subskrypcja - płatna z góry opłata cykliczna ponoszona przez Użytkowników posiadających konto z tytułu cyklicznej dostawy określonych Produktów, wskazanych w Sklepie internetowym. Subskrypcja daje możliwość odnawialnego miesięcznie w czasie określonym albo nieokreślonym zakupu Produktów zgodnie z opisem w Serwisie i/lub w Cenniku.
 19. Okres Rozliczeniowy – oznaczony okres, za który pobierane są opłaty za Subskrypcje. Okres Rozliczeniowy trwa miesiąc i rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy, o ile umowa inaczej nie stanowi. Pierwszy Okres Rozliczeniowy może trwać dłużej niż miesiąc, nie dłużej jednak niż dwa miesiące.
 20. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 21. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 22. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Administratora przy zawarciu umowy, a Administrator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Administratora lub osobę trzecią, za którą Administrator ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Administratora;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Administrator zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 23. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Administrator prowadzi sprzedaż kursów oraz konsultacji online.
 2. Administrator chroni Bazę danych, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Polityce prywatności.
 3. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Administrator jest zobowiązany i zobowiązuje się sprzedawać lub dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 9. Użytkownik, który jest między 13, a 18 rokiem życia może skorzystać z oferowanych przez Serwis rozwiązań, jedynie po podaniu swojej daty urodzenia oraz uzyskania zgody opiekuna prawnego (np. rodzica) – co potwierdzone zostanie zaznaczeniem stosownego oświadczenia. Opiekun prawny Użytkownika zobowiązany jest do przedłożenia wspomnianej zgody na każde żądanie Administratora oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora, innych Użytkowników, a także podmiotów trzecich.
 10. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień. Jeżeli do akceptacji Regulaminu nie dojdzie, korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 11. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu; aktywny adres (email); zainstalowaną i zaktualizowana przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookie i obsługą języka JavaScript (więcej w dalszej części Regulaminu).
 12. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami jak i zasadami współżycia społecznego.
 13. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa lub interesy innych osób lub mogących prowadzić do takich naruszeń.
 14. Administrator udostępnia w ramach Serwisu nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym w szczególności przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

Usługi świadczone przez Administratora

 1. Administrator daje Użytkownikom dostęp do Serwisu, który umożliwia dokonanie zakupu Produktów.
 2. Administrator zapewnia dostęp lub świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
  • Korzystanie z Konta;
  • Funkcjonalność Serwisu, która umożliwia wyszukanie Produktów według wybranego kryterium wyszukiwania;
  • Dokonywanie płatności za Produkty;
  • Dodawanie opinii na temat Produktów;
  • Możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Produktów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu,
  • Udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do wysyłania zapytań dotyczących konkretnych Produktów;
  • Możliwość zapoznania się z historią swoich Zamówień;
  • Możliwość składania Zamówień;
 3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana w każdym momencie bez podania przyczyn poprzez złożenie wypowiedzenia Administratorowi zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w postanowieniach końcowych Regulaminu.
 4. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
 5. Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem albo wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień lub Usług.
 6. Na żądanie Użytkownika Administrator może przekazać Użytkownikowi dane przechowywane w ramach Konta Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 7. Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowienia Regulaminu;
  • naruszenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób.
 8. Niezależnie od powyższego, strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Postanowienia pkt 11 poniżej stosuje się odpowiednio.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.
 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną – dane do wysyłki w postanowieniach końcowych Regulaminu).

Posiadanie Konta/rejestracja

 1. Posiadanie Konta wymagane jest dla każdego Użytkownika, który chce zyskać możliwość śledzenia historii swoich Zamówień lub korzystać z Subskrypcji.
 2. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest dokonać procedury rejestracyjnej, która odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego mieszczącego się pod adresem https://edu.startupacademy.pl/rejestracja.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba, która dokonuje rejestracji oświadcza, iż działa w imieniu i na rzecz tego podmiotu.
 4. Konto zawiera podane w trakcie rejestracji przez Użytkownika dane.
 5. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym. Użytkownik ponadto zobowiązany jest do zachowania ich aktualności i prawdziwości przez cały czas korzystania z Serwisu i/lub Usług. W razie ich późniejszej zmiany, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 6. Administrator może usunąć Konto w każdym czasie lub odmówić jego rejestracji, w szczególności gdy otrzyma informacje, iż Użytkownik:
  • podał nieprawdziwe lub błędne dane w Serwisie;
  • rażąco narusza postanowienia Regulaminu;
  • nie złożył oświadczenia o tym, że zapoznał się z Regulaminem bądź odmówił jego złożenia;
  • zalega z opłatami na rzecz Administratora z tytułu Zamówień.
 7. Użytkownik, w każdym czasie może usunąć Konto, poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli za pośrednictwem e-mail, który podany został podczas rejestracji Konta, na adres kontakt@startupacademy.pl

Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka Produktu;
  • wybór rodzaju płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  • Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub za pomocą płatności online następuje po zaksięgowaniu całej wpłaty na koncie Administratora. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie będzie anulowane.
 4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje najpóźniej w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania całej wpłaty, chyba że strony umówiły się inaczej albo wynika to wprost z opisu Produktu.
 5. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Użytkownika w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 6. Realizacja Zamówienia Użytkownika płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika na koncie Administratora.
 7. Realizacja Zamówienia Użytkownika może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Administratora na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Użytkownika dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Użytkownika rodzajem dostawy do wskazanego przez Użytkownika w Zamówieniu na adres mailowy Użytkownika, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w rozdziale Ogólne warunki korzystania z Serwisu pkt 7 lit. B.
 10. Postanowienia powyższe mają odpowiednie zastosowanie w zakresie wykupionej przez Użytkownika Subskrypcji, z tym, zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy w przypadku korzystania z Subskrypcji może być złożone najpóźniej na 24 godziny przed końcem obowiązującego Okresu Rozliczeniowego i skutkuje na koniec tego Okresu Rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż z końcem pierwszego pełnego Okresu Rozliczeniowego.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i reklamacje

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie prawa konsumenckiego możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w powszechnie obowiązującym w prawie. Konsument może oświadczyć o rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail bez użycia formularza.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Administratora Produktu Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Celem uszczegółowienia pkt 1 Administrator wskazuje, że zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. Reklamacje dotyczące Produktów oraz funkcjonowania Serwisu, Użytkownik ma prawo do zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail lub listownie na adresy wskazane w Regulaminie (postanowienia końcowe).
 9. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag wraz z ich uzasadnieniem.
 10. Pod warunkiem prawidłowego złożenia reklamacji, Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 11. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 12. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej rozpatrzenia.
 13. W przypadku wystąpienia wady towaru Użytkownik ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 14. Korzystając z rękojmi Użytkownik może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać usunięcia wady.
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

II.CENY I PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu a związanych z zakupem oferowanych Produktów jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określone jest to w Serwisie.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu nie mieszczących się w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej jest bezpłatne.
 3. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem;
  • Płatność przelewem na konto Administratora;
  • Płatności elektroniczne;
  • Płatność kartą płatniczą.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

III. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Administratorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.
 2. Po złożeniu Zamówienia Administrator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Administratora Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Administratora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Administratorem. Składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta” albo kontynuować jako „gość”, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj” bądź „Kontynuuj jako gość”;
 3. W przypadku wyboru przez Użytkownika:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Użytkownik ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Użytkownika liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Administratora;
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 8. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres skrzynki mailowej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta, na wskazany przez Użytkownika adres do wysyłki, jeśli jest on inny od adresu mailowego Użytkownika.
 9. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w sposób następujący:
  • W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;
  • przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu przez Użytkownika płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;
  • W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki – od dnia przekazania Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  • W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

IV. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU

 1. Administrator zobowiązuje się umożliwić Użytkownikom, w miarę możliwości dostęp do Serwisu oraz Usług (odpłatnych jak i darmowych) w każdym czasie oraz zapewnić możliwość składania Zamówień, usuwania i dokonywania zmiany informacji, w szczególności zawierających dane teleadresowe i kontaktowe Użytkownika, z wyjątkiem następujących przypadków:
  • planowanych przerw w dostępie do Serwisu/świadczeniu Usług krótszych niż 15 minut, nie częściej niż raz w okresie 24 godzin (Administrator będzie starał się informować o planowanych przerwach z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów w Serwisie lub Aplikacji),
  • planowanych przerw w dostępie do Serwisu/świadczeniu Usług dłuższych niż 15 minut (Administrator będzie starał się informować o planowanych przerwach z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów w Serwisie lub Aplikacji),
  • przerw w dostępie do Serwisu/świadczeniu Usług spowodowanych okolicznościami poza kontrolą Administratora, a w szczególności:
   • siłą wyższą w tym, działaniami władz państwowych, powodziami, pożarami,
   • trzęsieniami ziemi, zamieszkami, aktami terroru, strajkami i innymi okolicznościami
   • związanym ze świadczeniem pracy, za wyjątkiem okoliczności dotyczących pracowników Administratora,
   • przerwami w dostępie Administratora do Internetu;
   • atakami hakerskimi,
   • przerwami lub zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Administratora przez podmioty trzecie, które to usługi są niezbędne do świadczenie Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego dokonywania uaktualnień zamieszczonych na Koncie informacji oraz do usuwania informacji nieaktualnych.
 3. Z korzystaniem z Serwisu oraz Usług związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet powiązane z przekazywaniem danych. Administrator wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku, ze względu na właściwość Usług, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób bezpieczny.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystania z Serwisu lub Usług w zakresie działań, których podjęcie możliwe jest wyłącznie przez tego Użytkownika. W szczególności Użytkownik winien stosować programy antywirusowe oraz unikatowe hasła o wysokim stopniu złożoności i podjąć wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia poufności tych haseł.
 5. Zawinione naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą, według uznania Administratora: ostrzeżenie Użytkownika, blokadę dostępu do Konta, usunięcie Konta lub uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania jego powtórnego założenia.
 6. O działaniach, o których mowa w ust. 5 powyżej, Administrator zawiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e-mail wraz z podaniem przyczyn ich podjęcia.

Ograniczenia odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie jakiekolwiek szkód wynikających z:
  • błędnego korzystania z Serwisu, a w szczególności z Usług (odpłatnych jak i bezpłatnych) oferowanych za jego pośrednictwem,
  • czasowego braku lub ograniczenia dostępu do Serwisu, spowodowanego prowadzeniem prac konserwacyjnych, naprawczych lub modernizujących,
  • naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub umowy, w szczególności wynikających z utworzenia Konta,
  • naruszeń bezpieczeństwa powiązanych z działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w tym z udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  • działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania,
  • usunięcia Konta przez Użytkownika,
  • publikowania przez Użytkownika treści o sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, które w mogą naruszać lub naruszają prawa osób trzecich.

V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym Microsoft Windows, iOS lub Android i minimalną prędkością łącza 1 Mbps,
  • zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
  • uruchomienie obsługi JavaScript (najnowszy i włączony JavaScript).
 2. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji.
 3. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniach mobilnych wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji, dostępnej w serwisie Google Play (www.play.google.com) lub Appstore (www.appstore.com).
 4. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu, w przypadku korzystania z Serwisu za pomocą przeglądarki to 1024x768 pikseli.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Administrator podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań, określonych w Regulaminie.
 7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz dostępnych za jego pośrednictwem Usług Użytkownikom, którzy nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej.

VI.POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika.
 2. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:
  • Microsoft Edge Internet Explorer 9: https://docs.microsoft.com/pl-pl/mem/configmgr/compliance/deploy-use/browser-profiles
  • Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera 8.0 http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana Regulaminu

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy powiadomieni zostaną w drodze wiadomości elektronicznej lub poprzez obwieszczenie znajdujące się na Serwisie co najmniej na 14 dni przed jej wejście w życie. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu to z dniem ich wejścia w życie zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Konta. Konto pozostanie nieaktywne do momentu zaakceptowania aktualnej wersji Regulaminu lub do momentu usunięcia Konta przez Administratora na życzenie Użytkownika.
 2. Informacje dotyczące zmian, zawierać będą także postanowienia dotyczące okresu, po którym zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały mocy wstecznej tj. nie będą miały zastosowania Umów zawartych przed wejściem w życie zmian.

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wynikających z Regulaminu lub umowy dotyczącej Usług ani też składać oświadczeń o potrąceniu wzajemnych wierzytelności (Użytkownik nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy, o której stanowi Regulamin).
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powiązanych z Regulaminem, sprzedażą Produktów oraz świadczonymi Usługami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów prawa. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu stanie się nieważne lub niewykonalne, wówczas taka indywidualna nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na którekolwiek z pozostałych jego postanowień, zaś pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny odzwierciedlały także w miarę możliwości pierwotne (uznane za nieważne) postanowienia.
 7. Kontakt i sposób porozumiewania się między Administratorem a Użytkownikiem: mailowo: kontakt@startupacademy.pl; listownie: ul. Świeradowska 47, telefonicznie (22) 2472 3 72.